Innowacja społeczna pn.: „Monomoda – żurnal internetowy” została testowana od lutego 2018 do sierpnia 2018 roku w zakresie umowy o powierzenie grantu nr ZS-II.042.16.11.2017 zawartej w dniu 08.12.2017 w ramach projektu „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” (nr umowy: POWR.04.01.00-00-I062/15), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne), zawartej w dniu 12.07.2016 roku pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Ministrem Rozwoju, z siedzibą w Warszawie.

Głównym celem innowacji społecznej było polepszanie sytuacji osób niepełnosprawnych, zależnych i ich opiekunów w zakresie wybranych czynności z życia społecznego, obywatelskiego, rodzinnego i zawodowego przez zaproponowanie zmian wizerunku osób z ograniczoną sprawnością i zależnych w społeczeństwie oraz utrwalenie rozwiązań redukujących ich bariery psychospołeczne i mentalne.

Innowacja społeczna pn.: „Monomoda – żurnal internetowy”, kierowana była w szczególności do dorosłych osób niepełnosprawnych i zależnych, w szczególności kobiet jako grupy docelowej, o różnym stopniu niepełnosprawności fizycznej, sensorycznej i ich opiekunów, a także osób pełnosprawnych chcących uczestniczyć aktywnie i wspierać wszelkie działania skierowane dla grupy o ograniczonej sprawności. W wyniku przetestowania pomysłu zrealizowano 12 profesjonalnych sesji zdjęciowych w który wzięły udział kobiety w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności.

Grant na testowanie innowacji społecznej Monomoda uzyskała osoba fizyczna Małgorzata Załecka – obecna prezes Fundacji zarządu. To właśnie dzięki innowacji społecznej i sukcesowi testowania jej powstała Fundacja Kompilacja w celu zapewnienia ciągłości projektowi. Sam pomysł zrodził się z pasji do mody i chęci pomagania. Dobrze wykorzystany potencjał i doświadczenie, właściwie wykorzystane, może zrodzić niesamowity potencjał. Obecnie, już projekt Monomoda, jest główną inicjatywą tworzoną przez Fundację Kompilację.

Projekt Monomoda jest więc miejscem tworzonym z osobami z niepełnosprawnościami, którym chcemy zaproponować różne kompozycje ubierania się, a zarazem zainspirować czytelników, jak podkreślać swoją osobowość i charakter oraz maskować pewne niedoskonałości, które warto poznać i wykorzystywać na co dzień.