Innowacja społeczna pn.: „Monomoda – żurnal internetowy” jest realizowana w zakresie umowy o powierzenie grantu nr  ZS-II.042.16.11.2017 zawartej w dniu 08.12.2017 w ramach projektu „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” (nr umowy: POWR.04.01.00-00-I062/15), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne), zawartej w dniu 12.07.2016 roku pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Ministrem Rozwoju, z siedzibą w Warszawie.

 

Osoba prowadząca innowację społeczną:

Małgorzata Załecka

 

 

790 577 411

 

 

monomodafashion@gmail.com